مِی فام http://meyfam.mihanblog.com 2018-04-25T02:26:47+01:00 text/html 2015-05-28T05:19:51+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh گرمایش جهانی و هنر نقاشی های خیابانی http://meyfam.mihanblog.com/post/351 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20www.meyfam.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%204%20www.meyfam.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%203%20www.meyfam.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%202%20%20www.meyfam.mihanblog.com.jpg" alt=""></div> text/html 2015-05-27T07:17:25+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh الگوی مصرف آب http://meyfam.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">الگوی مصرف آب در ایران نیاز به اصلاح دارد!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%A8.%20www.meyfam.mihanblog.com.jpeg" alt=""></div> text/html 2015-05-16T07:51:34+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh پیکسل " کیسه پلاستیکی ممنوع" http://meyfam.mihanblog.com/post/349 این پیکسل رو انجمن علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران طراحی و تولید کرده و من هم خیلی دوستش دارم و با این کار که از کیسه های پلاستیکی کمتری استفاده کنیم کاملا موافقم. هر یک کیسه پلاستیکی که ما برای خرید روزمره از اون استفاده می کنیم به 1000 سال زمان نیاز داره تا تجزیه بشه.<div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt=""></div> text/html 2015-05-02T10:28:33+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh انرژی بادی... http://meyfam.mihanblog.com/post/348 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%201%20www.meyfam.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%202%20www.meyfam.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%203%20www.meyfam.mihanblog.com.png" alt=""></div><div>منبع: Our Energy Future</div> text/html 2015-04-29T06:09:55+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh کمبود آب در ایران را جدی بگیریم. http://meyfam.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/محیط زیست/کمبود آب در ایرانwww.meyfam.mihanblog.com.jpg" alt=""></div> text/html 2015-04-28T07:46:15+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh بتن مسلح پلاستیکی http://meyfam.mihanblog.com/post/346 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;">پژوهشگران&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">دانشگاه جیمز کوک</strong>&nbsp;استرالیا بتنی ساخته اند که به جای فولاد با پسماند های پلاستیکی مسلح شده است. این روش، که اولین بار است اجرا می شود، از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">تاثیرات منفی محیط زیستی</strong>&nbsp;بتن می کاهد و شاید حتی جای تعجب باشد که چرا تاکنون از چنین تکنیکی استفاده نشده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">رابین تولادار (Rabin Tuladhar)</strong>&nbsp;محقق ارشد دانشگاه JCU می گوید: با استفاده از پلاستیک بازیافت شده به جای تسلیح فولادی،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">انتشار کربن و استفاده از سوخت فسیلی</strong>&nbsp;تا 90% کم می شود. پلاستیک بازیافت شده هم به طور مشخص نسبت به پلاستیک های نو مزایای محیط زیستی فراوانی دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;">این بتن مسلح که با استفاده از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">پلاستیک پولی پروپلن بازیافتی</strong>&nbsp;تولید شده است، در&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">تست های مقاومت و دوام</strong>&nbsp;سربلند بیرون آمده و از آن می توان با اطمینان خاطر در ساخت پیاده رو ها و اجزای پیش ساخته مانند گودال های زهکشی و تیر زیرسری بتنی استفاده کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">تولادار&nbsp;</strong>هم اکنون در تعامل با تولید کنندگان بتنی محلی در جستجوی راه هایی است که بتواند استفاده از این بتن را گسترش بدهد. همچنین، او بر روی بتن و برای پایدار سازی بیشتر آن تلاش می کند. برای مثال، او شن طبیعی را با سنگ 100% خورد شده که از فراورده های جانبی سنگ های معدنی است جایگزین کرد و همچنین سیمان را با حدود 30% از زباله های معدنی جایگزین کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;">بتن بعد از آب&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; outline: none;">دومین ماده پرکاربرد جهان</strong>&nbsp;است و سیمانی که در تولید آن استفاده می شود به طور سالانه در جهان مسئول تولید و نشر 5٪ کرین دی اکسید است. بتن پلاستیکی علاوه بر این که انتشار کربن را کاهش می دهد از هزاران تن پلاستیک که سالانه به هدر می رود نیز استفاده مفید می کند.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px; direction: rtl; outline: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iran-sans; font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.epasargad.com/file/thumb/1205938w600q80.jpg" alt=""></p> text/html 2015-04-25T19:28:52+01:00 meyfam.mihanblog.com Arghavan Akbarieh دو تمرین ساده اتوکد http://meyfam.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/Autocad/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF%20011%20www.meyfam.mihanblog.com.%20PNG.PNG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arghavanii.persiangig.com/Autocad/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF%20012%20www.meyfam.mihanblog.com.%20PNG.PNG" alt=""></div>